OFERTA - DLA WYKONAWCY

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- ocena projektu architektonicznego fasady pod względem technicznych możliwości realizacji, także w aspekcie wymogów fizyki budowli, konsekwencji finansowych przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów, ich zgodności z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami;

- współpraca przy analizie rynku i pozyskiwaniu ofert wykonawczych elementów elewacji, ocena ich wiarygodności technicznej i cenowej;

- współudział w uzgodnieniach z właściwymi urzędami i jednostkami naukowo-badawczymi odpowiedzialnymi za proces aprobacyjny i certyfikacyjny planowanych rozwiązań projektowych;

- opracowanie dokumentacji wykonawczej- montażowej elewacji zgodnie z założeniami projektowymi i specyfikacją techniczną, propozycje ewentualnych alternatyw do przyjętych rozwiązań projektowych konstrukcji;

- wykonanie pełnych obliczeń statycznych właściwych dla etapu dokumentacji wykonawczej elementów ścian osłonowych;

- opracowanie dokumentacji warsztatowej elementów elewacji zgodnie z założeniami projektowymi i specyfikacją techniczną;

- wizytowanie budowy odpowiednio do postępu robót oraz udział w naradach koordynacyjnych w imieniu Wykonawcy, na których omawiana będzie problematyka realizacji robót elewacyjnych;

- kontrola wykonawstwa robót elewacyjnych realizowanych przez Wykonawcę, pod kątem ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie uznanymi regułami techniki;

- stałe doradztwo i konsultacje dot. ewentualnych zmian i uzupełnień projektu w trakcie realizacji. Wspólne rozwiązywanie wszelkich powstałych na budowie problemów wiążących się z elewacją;

- udział w odbiorach elewacji, opracowanie dokumentacji powykonawczej.