OFERTA - DLA INWESTORA

Biuro Techniczne Tuscher oferuje następujące usługi:


- ocena projektu architektonicznego fasady pod względem technicznych możliwości realizacji, ich wpływu na pozostałe elementy konstrukcji obiektu, także w aspekcie wymogów fizyki budowli, /termoizolacja, ochrona przed hałasem, ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem/ z uwzględnieniem konsekwencji finansowych przyjętych rozwiązań i zastosowanych materiałów;

- ocena zgodności proponowanych rozwiązań architektonicznych z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami;

- propozycje ewentualnych alternatyw do przyjętych rozwiązań projektowych elementów elewacji;

- zaprojektowanie podstawowych detali konstrukcyjnych dla wszystkich typów elewacji z określeniem wymagań materiałowych i wstępnie wytrzymałościowych, jako podstawy do jednoznacznego zdefiniowania wymogów jakościowych zlecanych robót i późniejszych negocjacji cenowych z Wykonawcą;

- sporządzenie kosztorysów i kalkulacji cenowych przyjętych rozwiązań projektowych;

- opracowanie dokumentacji przetargowej fasady w formie specyfikacji robót, w celu jednoznacznego zdefiniowania zakresu i wymogów jakościowych zlecanych robót i późniejszych negocjacji cenowych z Wykonawcą;

- współpraca przy analizie i ocenie złożonych ofert wykonawczych pod względem ich wiarygodności technicznej i cenowej;

- współudział w opracowaniu technicznych warunków umownych, dla Wykonawcy elewacji;

- weryfikacja projektów technicznych Wykonawcy, także w aspekcie wymogów fizyki budowli /termoizolacja, ochrona przed hałasem, ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem/, stwierdzenie zgodności dokumentacji wykonawczej opracowanej przez Wykonawcę elewacji z założeniami projektowymi i specyfikacją techniczną;

- weryfikacja certyfikatów i świadectw jakości dot. parametrów technicznych elementów elewacji oraz propozycji Wykonawcy dot. przyjętych rozwiązań projektowych konstrukcji;

- wizytowanie budowy w miarę potrzeb, odpowiednio do postępu robót i kontrola wykonawstwa robót elewacyjnych realizowanych przez Wykonawcę, pod kątem ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie uznanymi regułami techniki;

- dopilnowanie i wyegzekwowanie od Wykonawcy, realizacji elewacji w najwyższej staranności, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z obowiązującym prawem, normami budowlanymi oraz innymi przepisami z zakresu projektowania i wykonawstwa;

- stałe doradztwo i konsultacje dot. ewentualnych zmian i uzupełnień projektu w trakcie realizacji. Wspólne rozwiązywanie wszelkich powstałych na budowie problemów wiążących się z elewacją;

- opracowanie analiz i ekspertyz technicznych dot. stanu istniejących obiektów lub prawidłowości wykonania robót elewacyjnych;

- udział w odbiorach elewacji, weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej.